Ochrona Danych Osobowych

Wnioski i zapytania

Klauzula informacyjna: Wnioski i zapytania

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. pod adresem ul. Gen. S. Maczka 35,
94-328 Łódź KRS: 0000057719.

II. Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod nr. tel. /42/ 683-52-52 wew. 1144) pod e-mailem [email protected] lub pisząc na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1

III. Cel i podstawa przetwarzania danych:

  1. rozpatrzenia i obsługi złożonego przez Ciebie zapytania, wniosku, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na należytym rozpatrzeniu i obsłudze Twojego zgłoszenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) dalej: RODO. Jeżeli w zgłoszeniu reklamacyjnym podasz nam dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia wówczas będziemy je przetwarzać w tym celu na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
  2. rozpatrzenia i obsługi złożonej przez Ciebie skargi/reklamacji, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na należytym rozpatrzeniu i obsłudze Twojego zgłoszenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f)

IV. Odbiorcy danych:

Twoje dane możemy przekazać organom uprawnionym do kontroli naszej działalności (m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego), podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Policja, Straż Graniczna, naszym kontrahentom posiadającym informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym).

V. Okres przechowywania danych:

Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie pkt III a) powyżej będziemy przechowywać przez okres nie dłuższy niż 7 dni liczonych po ostatecznym załatwieniu Twojej sprawy, natomiast dane przetwarzane na podstawie pkt III b) powyżej będziemy przechowywać przez okres do 40 dni, który jest niezbędny do zakończenia procesu reklamacyjnego.

VI. Twoje Uprawnienia:

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

VII. Dobrowolność/obowiązek podania danych:

Podanie danych wynikających z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r. (imienia, nazwiska, adresu zgłaszającego wniosek/skargę), jest obowiązkowe, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku/skargi. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia.

VIII. Podejmowanie decyzji:

W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływałoby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.