Moje lotnisko

Oferty pracy na lotnisku w Łodzi

Oferty pracy

Informujemy, iż zgodnie z Art. 5 ust.1 lit. b RODO składane przez Państwa dokumenty aplikacyjne celem podjęcia pracy w Porcie Lotniczym Łódź będą rozpatrywane i dane w niej zawarte będą przetwarzane w celu rekrutacji w związku z trwającym naborem na konkretne stanowisko pracy, o którym mowa w ogłoszeniu poniżej pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody poprzez wpisanie w jej treści celu przetwarzania, czyli nazwy stanowiska, na które Pani/Pan aplikuje, zgodnie z wytycznymi w ogłoszeniu oraz wg poniższego wzoru:

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

W celu udziału w rekrutacjach na stanowiska pracy w Porcie Lotniczym Łódź odpowiadające Pani/Pana kwalifikacjom, pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody oraz wskazanie w treści zgody czasu, w jakim Pani/Pana aplikacja ma być przetwarzana, tj. ilość miesięcy od dnia złożenia aplikacji oraz udzielenia niniejszej zgody, wg poniższego wzoru:

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji

Jeśli Pani/Pana aplikacja nie będzie zawierała zgody na przetwarzanie danych zostanie usunięta i nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość ubiegania się o odbycie praktyk zawodowych, studenckich lub absolwenckich w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. Kandydat ubiegający się o odbycie praktyki powinien dostarczyć wypełniony Formularz aplikacyjny wraz z listem motywacyjnym za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. , ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź z dopiskiem "Praktyki" lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] z dopiskiem w tytule maila "Praktyki".

Dokumenty aplikacje składane celem odbycia praktyk przyjmowane są zarówno w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie, jak również w ogólnym naborze. Przyjęcie formularza aplikacyjnego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na praktyki.

Formularz aplikacyjny na praktyki

Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania się na praktyki jest nauka / studia na kierunku związanym z zakresem i profilem działalności komórki organizacyjnej, w której kandydat ubiega się o praktykę. Po wstępnej kwalifikacji kandydat będzie zobowiązany:

  • przedłożyć zaświadczenie z uczelni informujące o kierunku oraz roku studiów,
  • przedłożyć kopię ubezpieczenia NNW na okres odbywania praktyki,
  • przedłożyć zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do odbycia praktyki,
  • przedłożyć skierowanie z uczelni lub rekomendację rektora, dziekana lub promotora pracy dyplomowej, magisterskiej lub doktorskiej.

Praktyki zawodowe, studenckie oraz absolwenckie są nieodpłatne.

Praktyki zawodowe oraz studenckie odbywają się na podstawie porozumienia o realizację praktyki zawartego pomiędzy Portem Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. a uczelnią / szkołą, w której pobiera naukę kandydat.

Praktyki absolwenckie odbywają się na podstawie porozumienia pomiędzy Portem Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. a Kandydatem zgodnie z Ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich.