Moje lotnisko

Plan generalny lotniska w Łodzi

Zatwierdzenie „Planu Generalnego Lotniska Łódź-Lublinek na lata 2015-2035” została zatwierdzona w dniu 10 października 2017 roku w zakresie zgodności z polityką transportową kraju.

Sporządzenie planu to obowiązek nakładany na podmioty zarządzające portami lotniczymi użytku publicznego przez ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1970, z późn. zm.).

Plan generalny to dokument, określający plany rozwoju lotniska w co najmniej 20-letnim horyzoncie czasowym kształtujący infrastrukturę transportu lotniczego w Polsce wraz z koncepcją rozwoju przestrzennego.

Treść planu generalnego została skonsultowana i zaopiniowana z organami administracji samorządowej (tj. gminami, których tereny zostały objęte planem generalnym) oraz państwowymi (m. in. Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego).

Poniżej, Zarządzający Lotniskiem udostępnia do wglądu mapę „Powierzchni ograniczających -Koncepcja na rok 2035” z Planu Generalnego Lotniska Łódź.

Plan Generalny - mapa