Ochrona Danych Osobowych

Przepustki

Klauzula informacyjna: Przepustki osobowe i samochodowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych:

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. pod adresem ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź KRS: 0000057719.

II. Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod nr. tel. /42/ 683-52-52 wew. 1144), lub e-mailem [email protected] lub pisząc na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. I.

III. Cel i podstawa przetwarzania:

 1. w celach związanych z wejściem i przebywaniem na terenie lotniska oraz obiektach i przestrzeniach Portu Lotniczego Łódź i Zarejestrowanego Agenta Port lotniczy Łódź,
 2. w celach związanych z procesem ubiegania się i korzystania z:
  • przepustki czasowej osobowej, i/lub
  • przepustki czasowej dla pojazdu, i/lub
  • karty systemu kontroli dostępu, i/lub
  • przepustki jednorazowej dla osób, i/lub
  • przepustki jednorazowej dla pojazdów, i/lub
  • upoważnienia do kierowania pojazdami w strefie zastrzeżonej lotniska.
 3. na podstawie Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, Art. 186b i 188a (Dz.U.2017.959 t.j. z dnia 2017.05.17),
 4. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 300/2008, z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002, Artykuł 3, (Dz.U.UE.L.2008.97.72 z dnia 2008.04.09),
 5. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002, załącznik I, 1. Ochrona portu lotniczego, 1.2. Kontrola dostępu (Dz.U.UE.L.2008.97.72 z dnia 2008.04.09),
 6. na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1998, z dnia 5 listopada 2015 r., ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, 1. ochrona portu lotniczego, 11. rekrutacja i szkolenie personelu (Dz.U.UE.L.2015.299.1 z dnia 2015.11.14),
 7. na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego, Rozdział 1 i 8, (Dz.U.2018.631 t.j. z dnia 2018.03.28),
 8. na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 9. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 10. celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Prawo do sprzeciwu:

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieje dla nas ważna prawnie uzasadniona podstawa, która jest nadrzędna wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych:

Dane osobowe oraz wizerunek, będą przechowywane przez okres trwania zatrudnienia, służby, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilno-prawnej łączącej Panią/Pana z organizacją, lub w stosunku do osób trzecich (gości, klientów, seriwsantów, audytorów, kontrolerów) przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ustania celu wizyty.

VI. Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane oraz wizerunek w postaci zdjęcia, mogą zostać ujawnione organom i jednostkom z odpowiednią podstawą prawną upoważniającą do odbioru Pani/Pana danych osobowych np.; Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa oraz inne.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Podejmowanie decyzji:

W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływałoby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.