Ochrona Danych Osobowych

Przetargi

Klauzula informacyjna: Przetargi

 1. Administratorem danych osobowych jest Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-328) przy ul. Gen. S. Maczka 35. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):
  • adres: Łódź (94-328) przy ul. Gen. S. Maczka 35,
  • e-mail: [email protected] 
  • telefon: /42/ 683-52-52 wewn. 1144.
 2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  • imię i nazwisko,
  • pozycję (stanowisko),
  • adres
  • e-mail oraz nr telefonu uczestnika postępowania (wykonawcy).
 3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 30.000 euro, oraz realizacji umowy w przypadku zawarcia umowy w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania. tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora w celu przeprowadzenia postępowania - do czasu zakończenia postępowania, w celu prowadzenia dokumentacji zamówień publicznych bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - przez okres 5 lat, w celu składania sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych - przez okres 10 lat, a w przypadku zawarcia umowy - przez okres do upływu obowiązywania/rozwiązania umowy, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonywania obowiązków gwarancyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 5. Dane osobowe będą także przetwarzane przez Administratora danych po upływie obowiązywania/rozwiązaniu umowy z uczestnikiem, którego oferta została wybrana, w celu realizacji przez Administratora danych obowiązku przechowywania dokumentów księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

 6. Dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. Do Pana/Pani danych mogą mieć dostęp podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające), np. firmy
  księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia z wybranym wykonawcą umowy w sprawie zamówienia i wykonania tej umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy w sprawie tego zamówienia.

 9. Przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
  • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
  • przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że
  • przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
  • prawo do usunięcia Państwa danych osobowych***,
  • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych***

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego.
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
*** Administrator zastrzega, że jeżeli skorzystanie z prawa do usunięcia danych osobowych lub z prawa sprzeciwu uniemożliwi Administratorowi dokonanie oceny oferty lub oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia lub wyboru oferty lub zawarcie umowy na realizację zamówienia, to skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty