Dla biznesu

Ogłoszenia i przetargi - Lotnisko Łódź

Ogłoszenia i przetargi

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. jest zamawiającym sektorowym, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa”) i udziela zamówień w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności określonych w art. 5 ust. 4 pkt. 5) ustawy – działalność związana z eksploatacją obszaru geograficznego, w celu udostępnienia przewoźnikom lotniczym portów lotniczych lub innych terminali. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy do udzielania zamówień sektorowych tę ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówień jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Powyższe kwoty zostały określone w § 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju  dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2450) i wynoszą odpowiednio – dla dostaw i usług kwotę 428 000 euro oraz – dla robót budowlanych kwotę 5 350 000 euro (od 1 stycznia 2020 r.). Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453) równowartość powyższych kwot wyrażona w złotych wynosi odpowiednio – dla dostaw i usług kwotę 1 827 260 zł oraz – dla robót budowlanych kwotę 22 840 755 zł (od 1 stycznia 2020 r.).

 

Kontakt w sprawach związanych z postępowaniami przetargowymi:

 

Artur Fraj
Dyrektor Generalny
Prokurent
tel. (+48 42) 683 52 10 
e-mail: [email protected]

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. zaprasza:

  • do udziału w postępowaniach prowadzonych na podstawie: ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz na podstawie procedur wewnętrznych,
  • do udziału w e-aukcjach (sektorowych aukcjach elektronicznych) prowadzonych na elektronicznej platformie aukcyjnej,
  • do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonych zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (w przypadku zamówień klasycznych) oraz zgodnie z § 10 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. (w przypadku zamówień sektorowych),
  • do udziału w innych postępowaniach, naborach lub konkursach organizowanych przez Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o.
Informacje o poszczególnych ogłoszeniach dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta

Przydatne linki: