Ochrona Danych Osobowych

Monitoring

Klauzula informacyjna: Monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych:

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. pod adresem ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź KRS: 0000057719.

II. Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod nr. tel. /42/ 683-52-52 wew. 11443) pod e-mailem [email protected] lub pisząc na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I

III. Cel i podstawa przetwarzania:

  1. obserwancja i rejestracja obrazu zdarzeń w celu eliminowania zagrożeń na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta związanych z atakami terrorystycznymi, aktami bezprawnej ingerencji oraz zapewnieniu przestrzegania przepisów ustawy o ochronie osób i mienia a także zarządzeń porządkowych dotyczących bezpieczeństwa na lotnisku (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO)
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. wykonywanie zadań związanych z ochroną osób i mienia wynikających z art. 36 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

IV. Prawo do sprzeciwu:

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieje dla nas ważna prawnie uzasadniona podstawa, która jest nadrzędna wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt III celu, lecz nie dłużej niż 60 dni.

VI. Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione organom i jednostkom z odpowiednią podstawą prawną upoważniającą do odbioru Pani/Pana danych osobowych np.; Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa oraz inne.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Podejmowanie decyzji:

W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływałoby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana