Ochrona Danych Osobowych

Likwidacja szkody

Klauzula informacyjna: Likwidacja szkody

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administratorem danych osobowych jest:

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. pod adresem ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź KRS: 0000057719.

II. Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod nr. tel. /42/ 683-52-52 wew. 1144) pod e-mailem [email protected] lub pisząc na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

III. Cel i podstawa przetwarzania:

  • w celach dowodowych, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia dokumentacji potwierdzającej okoliczności powstania szkody, w szczególności dot. świadków i osób uczestniczących w jej powstaniu, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Odbiorcy danych:

Administrator będzie przekazywać Twoje dane osobowe profesjonalnym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu likwidacji szkód w tym zakładom ubezpieczeniowym i brokerom ubezpieczeniowym. Ponadto Spółka może udostępniać Pani/Pana dane (imię, nazwisko, adres korespondencyjny) podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

V. Okres przechowywania Państwa danych:

Twoje dane osobowe są przechowywane i mogą być przetwarzane w celach określonych w pkt. 3 niniejszej Klauzuli do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, możesz też przesłać pismo na adres naszej siedziby bądź skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Dobrowolność/obowiązek podania danych:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, do realizacji celów określonych w punkcie 3 powyżej za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, dla których podanie danych jest obowiązkowe.

VIII. Zautomatyzowane podejmowania decyzji:

W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływałoby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.