Ochrona Danych Osobowych

Rozmowy telefoniczne

Klauzula informacyjna: Rejestracja rozmowów telefonicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. pod adresem ul. Gen. S. Maczka 35,
94-328 Łódź KRS: 0000057719.

Inspektora Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod nr. tel. /42/ 683-52-52 wew. 1144) pod e-mailem [email protected] lub pisząc na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1

Cel i podstawa przetwarzania:

 1. rejestracja rozmów telefonicznych w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)’
 4. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit e RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych powyżej, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, dla których podanie danych jest obowiązkowe.

Czas przechowywania Państwa danych:

Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych–do nadpisania danych, nie dłużej niż 90 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione organom i jednostkom z odpowiednią podstawą prawną upoważniającą do odbioru Pani/Pana danych osobowych np.; Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa oraz inne.

Jakie przysługują Państwu prawa związane z przekazanymi danymi osobowymi:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) – wycofanie zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jak nie będą przetwarzane Państwa dane osobowe:

W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływałoby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.

Państwa trzecie:

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.