Projekty unijne

Poprawa bezpieczeństwa

Poprawa bezpieczeństwa

PROJEKT NR POIS.08.04.00-00-024/09
PN. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA INCYDENTOM

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego, priorytetu VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.08.04.00-00-024/09-00, zawartą w dniu 22.04.2010 r. wraz z późn. zm.

Realizacja Projektu związana jest z zakończeniem prac nad systemem dróg patrolowych
i patrolowo-pożarowych w PL Łódź. Dotychczas zrealizowane odcinki dróg patrolowo-pożarowych nie rozwiązywały problemu utrudnionego dostępu do części lotniska w związku z brakiem ostatniego odcinka drogi umożliwiającego zamknięcie pierścienia patrolowego wokół ogrodzenia Portu.

Realizacja ostatniego etapu prac w tym zakresie spowoduje zauważalną poprawę dostępności do wszystkich stref Portu, jak również spełnienie wymogu kompletności ogrodzenia Portu, którego elementem jest droga patrolowa, w myśl rozporządzenia w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych. Zastosowane rozwiązania technologiczne obejmują wydatki niezbędne z punktu widzenia celu danego odcinka drogi oraz wymogów prawnych związanych z zabezpieczeniem dostępności do terenów lotniska.

Zakres rzeczowy realizacji Projektu:

  • droga asfaltowa o nawierzchni bitumicznej 1920 m;
  • prace projektowe - droga asfaltowa o nawierzchni bitumicznej 1920 m;
  • wykonanie odwodnienia południowo zachodniej części lotniska wraz z budową drogi patrolowej (1480m);
  • droga patrolowa 320 m;
  • odwodnienie oraz umocnienie południowo-zachodniej części lotniska wraz z rozbudową skarpy;
  • prace projektowe - odwodnienie oraz umocnienie południowo-zachodniej części lotniska;
  • budowa odwodnienia drogi patrolowo-pożarowej o nawierzchni bitumicznej;
  • szkolenia;
  • promocja.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 12 281 131,70 PLN.
Wysokość dofinansowania ze środków UE określono na poziomie 6 163 010,33 PLN,
co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych Projektu.

CUPT www.cupt.gov.pl
POIiŚ www.pois.gov.pl