Projekty unijne

Budowa Terminala 3

Budowa Terminala 3

ROZBUDOWA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej, a tym samym zwiększenie jego dostępności gospodarczej, co wpłynie w zdecydowany sposób na jego dynamiczny rozwój. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę nowego terminala pasażerskiego nr 3, co pozwoli na zwiększenie przepustowości portu lotniczego dzięki możliwości obsługi większej liczby operacji lotniczych w jednostce czasu.

Zwiększenie przepustowości lotniska, dzięki budowie terminala pasażerskiego nr 3, pozwoli na dalszy dynamiczny wzrost liczby obsługiwanych pasażerów, co jest jednym z najważniejszych czynników umożliwiających włączenie łódzkiego portu do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T i w konsekwencji zwiększenie możliwości rozwojowych regionu. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie udziału transportu lotniczego w zewnętrznych powiązaniach transportowych województwa łódzkiego.

Budowa nowego terminala pasażerskiego nr 3 na terenie portu lotniczego została także uwzględniona w "programie rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych" przyjętym przez radę ministrów w maju 2007 r. i koresponduje z celami strategicznymi tego programu.

Zgodnie z jego zapisami do celów strategicznych w zakresie rozwoju infrastruktury lotniskowej należą między innymi:

  • rozwój infrastruktury lotniskowej w tempie wyprzedzającym wzrost popytu na usługi lotnicze poprzez wzrost przepustowości polskich portów lotniczych;
  • zapewnienie konkurencyjnej pozycji polskich portów lotniczych w stosunku do infrastruktury krajów sąsiednich z uwzględnieniem potencjału gospodarczego i demograficznego.

Projekt nr WND-RPLD.01.03.00-00-001/09 pn. "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 156 455 253 PLN, zaś wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa została określona na 88 635 835 PLN, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 75 340 460 PLN.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-RPLD.01.03.00-00-001/09-00, zawartej 26.02.2010 r., wraz z późn. zm.