Moje lotnisko

Deklaracja dostępności witryny

Deklaracja dostępności witryny  Portu Lotniczego Łódź sp. z.o.o. 

Port Lotniczy Łódź sp. z.o.o  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny znajdującej się pod adresem https://www.lodz-airport.pl/ 

Data publikacji strony internetowej: styczeń 2020.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Filmy udostępnione na stronie internetowej Portu Lotniczego są dostępne dla osób niesłyszących  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Stodolnik, adres poczty elektronicznej [email protected] .Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W ramach zapewnienia dostępności Port Lotniczy zapewnia następujące udogodnienia:

  • system Punktów SOS zlokalizowanych w strefie ogólnodostępnej oraz hali przylotów z którego można wezwać pomoc lub asystę,

  • windy pozwalającej dostać się na pierwsze piętro,

  • toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wózków inwalidzkich,

  • pojazd ambulift służący do bezpośredniego transportu podróżnych z budynku terminala do samolotu w specjalnej kabinie przystosowanej do obsługi osób niepełnosprawnych.

  • wykwalifikowany personel